Εγγραφή των παιδιών (και κατάθεση των voucher) στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξάνδρειας

        nhpiagvgeio
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Αλεξάνδρεια 25-08-2016
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.(Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε) «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Σχολικού Έτους 2016-2017 οι ενδιαφερόμενες μητέρες  που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» θα μπορούν να καταθέτουν την Εντολή Τοποθέτησης (Voucher) στο Γραφείο Διοίκησης του Νομικού Προσώπου, Διεύθυνση: Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού (κάτω από την ΔΕΥΑ).
Τηλ. Επικοινωνίας: 23330-53217, κος Ζαμπέτας Σταύρος
.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ
 
 
Παντόπουλος Αθανάσιος 
.

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητα Μελίκης περί αιτήματος Δημοτών για τα κοιμητήρια Μελίκης

cd81d7_b499bb0d25f74e5991f6f3779cd480ba~mv1.

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητα Μελίκης περί αιτήματος Δημοτών για τα κοιμητήρια Μελίκης.

Στη Μελίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 17-08-2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης με την υπ’ αριθ. 23436/11-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου, που επιδόθηκε στον καθένα σύμβουλο, σύμφωνα με άρθρο 88 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο [5] μελών βρέθηκαν παρόντα [5] δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

4. ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΚΟΛΕΤΑ

5. ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΙΣ

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών:

Η λειτουργία των Κοιμητηρίων των Δήμων και Κοινοτήτων διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις :

1. Στο άρθρο 1 της παραγράφου 1 του Α.Ν. 582/68 “Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων “ ορίζεται ότι η συντήρηση και η ίδρυση των κοιμητηρίων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου , ορίζεται ότι “πάντα τα κοιμητήρια ανήκουν ως προς την διοίκηση και διαχείριση τους, στους δήμους”.

2. Στην αρμοδιότητα των δήμων υπάγεται η διοίκηση και η διαχείριση όχι μόνο των κοιμητηρίων που οι ίδιοι ιδρύουν αλλά και όλων των λειτουργιών των νεκροταφείων ανεξάρτητα από τον τρόπο ίδρυσης τους εκτός από:

α) τους χώρους ταφής σε μοναστήρια και

β) τους μεμονωμένους τάφους σε περίβολους ενοριακών ναών (Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 316/1995)

3. Τα κοιμητήρια, οι τάφοι και τα ταφικά μνημεία χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής και για το λόγο αυτό δεν είναι δεκτικά έννομων σχέσεων, όπως η εκποίηση μίσθωσης και η χρησικτησία.(άρθρο 3 παράγρ. 1 και 4 ΑΝ.582/68).

4. Το άρθρου 19 του από 24/9-20/10/58 Β.Δ. περί “κωδικοποιήσεως ως ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων”

5. Τον Α.Ν. 445/1968 “περί κοιμητηρίων και ενταφιασμού των νεκρών”.

6. To άρθρου 11 του Ν.Δ. 318/69 “ περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων”.

7. Το Π.Δ. 933/1975.

8. Το Π.Δ. 210/1975 “περί ταριχεύσεως ,μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων”.

9. Τον Α.Ν. 547/1977

10. Τον Α.Ν. 2200/1940 “περί ιερών ναών και εφημεριών”.

11. Των άρθρων 966 και 970 του Αστικού Κώδικα

12. Την υγειονομική διάταξη Α5/1210/78 (ΦΕΚ Β΄ 424) “περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων”.

13. Του άρθρου 75 του ν.3463/06 ΔΚΚ.

14. Το Π.Δ. 1128/80 “περί καθαρισμού αποστάσεων για την ίδρυση και επέκταση των νεκροταφείων”.

15. Την σχετική περί εσόδων ΟΤΑ νομοθεσίας.

16. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/30.9.03 (ΦΕΚ 1419/Β!/1.10.03).

17. Του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 17Α) “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης της Αποκεντρωμένης Δ/σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

18. Στο άρθρο 82, παράγραφο “στ” του Νόμου 3852/2010 και σύμφωνα με την Εγκύκλιο 49 του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ, πρωτ. 74572/29-12-2010, Κεφάλαιο 3, εμπίπτει στις αρμοδιότητές των Προέδρων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων η εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση και ευταξία των κοιμητηρίων, καθώς και ζητήματα που αφορούν τις ταφές, κατασκευές τάφων και ανακομιδές οστών.

Η επιστολή Δημοτών, έθετε προς την Κοινότητα Μελίκης δυο βασικά ερωτήματα – αιτήματα.

α. Να κοινοποιηθούν προς τους ενδιαφερόμενους Δημότες οι λόγοι που δεν πραγματοποιείται επέκταση του κοιμητηρίου Μελίκης στο παρακείμενο Δημοτικό οικόπεδο.

β. Να εκδοθεί σχετική διοικητική πράξη δυνάμει της οποίας να γνωστοποιηθούν οι όροι χορήγησης τάφων διαρκούς χρήσης στο κοιμητήριο Μελίκης.

ΕΡΩΤΗΜΑ Α΄

α. Σύμφωνα με το Π.Δ. 1128/1980 “περί καθαρισμού αποστάσεων για την ίδρυση και επέκταση των νεκροταφείων”, άρθρο1, τα ιδρυόμενα ή επεκτεινόμενα κοιμητήρια πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 250 μέτρα εκ του άκρου του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και 100 μέτρα εκ μεμονωμένων κατοικιών.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Νόμου 2508/1997 με απόφαση νομαρχιακού συμβουλίου, μετά από γνώμη του οικείου Δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, δύναται να μειωθεί η απόσταση των ιδρυόμενων ή επεκτεινόμενων κοιμητηρίων που ορίστηκε με το Π.Δ. 1128/1980, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αλλά σε καμία περίπτωση να μην είναι μικρότερη των 150 μέτρων από το άκρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και 75 μέτρων από μεμονωμένες νομίμως υφιστάμενες κατοικίες.

ΕΡΩΤΗΜΑ Β΄

α. Στο νέο κανονισμό λειτουργίας και συντήρησης κοιμητηρίων Δ. Αλεξάνδρειας που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 11 Μαΐου 2016, και στο άρθρο 34, 2η παράγραφος, διευκρινίζονται τα εξής:

«Ο κανονισμός λειτουργίας του Κοιμητηρίου της πόλης Αλεξάνδρειας θα επεκταθεί και θα ισχύσει ύστερα από αίτημα Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, στις υπόλοιπες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, όταν θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του».

β. Όσον αφορά τις περιπτώσεις χορήγησης τάφων διαρκούς χρήσης στον παραπάνω κανονισμό, αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 8

Τάφοι – Ταφικά τμήματα

…Είναι δυνατή η μετατροπή τάφου πενταετής ταφής σε διαρκούς χρήσης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Τάφοι διαρκούς χρήσης (ατομικοί – οικογενειακοί)

1) Σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, μπορεί να αποκτηθεί ιδιωτικό δικαίωμα σε ορισμένο χώρο ταφής (σύσταση τάφου διαρκούς χρήσης) για τη δημιουργία τάφου διαρκούς χρήσης, ατομικού ή οικογενειακού, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής χώρος στο Κοιμητήριο. Δεν επιτρέπεται οι τάφοι διαρκούς χρήσης να υπερβαίνουν το ποσοστό των 25% επί του συνόλου των τάφων του Κοιμητηρίου.

5) Η σύσταση του τάφου διαρκούς χρήσης ενεργείται μετά από αίτηση στο όνομα του ενδιαφερόμενου και καταβολή των αντίστοιχων δικαιωμάτων (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθ. 6 του παρόντος Κανονισμού), θεωρείται δε ότι έχει ολοκληρωθεί μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Δημάρχου, κατόπιν εγκρίσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω στοιχεία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Για το πρώτο ερώτημα – αίτημα: Δεν είναι δυνατή η επέκταση του κοιμητηρίου στο παρακείμενο Δημοτικό Οικόπεδο, καθώς η κοντινότερη οικία στη Βορειοδυτική του πλευρά, απέχει περίπου 10 μέτρα, ενώ η κοντινότερη οικία στη Νοτιοδυτική Πλευρά, απέχει περίπου 15 μέτρα. Να σημειωθεί επίσης ότι το κοιμητήριο της Μελίκης βρίσκεται ήδη εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και άρα δεν είναι εφικτή η εφαρμογή του όρου που προβλέπει 250 ή 150 μέτρα ελάχιστη απόσταση εκ του άκρου του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Συνεπώς γίνεται σαφές πως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να παρακαμφθούν οι περιορισμοί που επιβάλουν το Π.Δ. 1128/1980 και ο Ν. 2508/1997.

β. Για το δεύτερο ερώτημα – αίτημα: Το τοπικό συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης, αφού γνωστοποίησε παραπάνω τους όρους χορήγησης τάφων διαρκούς χρήσης που ισχύουν στο κοιμητήριο Αλεξάνδρειας με τον νέο κανονισμό, αναφέρει τα εξής:

Δεν είναι επιθυμητή η υπαγωγή του κοιμητηρίου Μελίκης στο νέο κανονισμό λειτουργίας και συντήρησης κοιμητηρίων Δ. Αλεξάνδρειας κυρίως για λόγους που αφορούν το συμφέρον των Δημοτών, μέσα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία (αποφυγή πληρωμής δικαιωμάτων εκ μέρους των Δημοτών σε περιπτώσεις ταφής 74€, ανακομιδής 74€ και παράτασης ταφής 100€) αλλά και για την αποφυγή της “υποχρεωτικής πενταετίας” ταφής.

Όπως επίσης δηλώνεται στο άρθρο 13 του νέου κανονισμού, η χορήγηση τάφων διαρκούς χρήσης, προϋποθέτει την σχετική απόφαση του Δημάρχου, κατόπιν της εγκρίσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνεπώς η υπαγωγή στον κανονισμό δεν σημαίνει την “δεδομένη” έγκριση σχετικών αιτημάτων.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως η προτροπή της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης προς τους συγγενείς θανόντων για την πραγματοποίηση ανακομιδών, ήταν μια ενέργεια που ευελπιστούσε στην κατανόηση του προβλήματος των κοιμητηρίων της Μελίκης, στα οποία υπάρχει σημαντική έλλειψη κενών θέσεων ταφής.

Συμπερασματικά, με το υπάρχον καθεστώς, δεν δύναται να εκδοθεί καμία διοικητική πράξη με τους όρους χορήγησης τάφων διαρκούς χρήσης στο κοιμητήριο Μελίκης, παρά μόνο εάν γίνει η υπαγωγή τους στο νέο κανονισμό λειτουργίας και συντήρησης κοιμητηρίων Δ. Αλεξάνδρειας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2016.

.

Για το τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης.

Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Ακριτίδης

.

Η Οζώδης Δερματίτιδα και η περίπτωση της ταφής στη Μελίκη….

1270367A5A5246568F81FDC1B9EC454B

Το τελευταίο διάστημα γίναμε μάρτυρες αρκετών αντιδράσεων, σχετικά με την υγειονομική ταφή βοοειδών, που πρέπει να θανατωθούν λόγω της οζώδους δερματίτιδας. Κι επειδή αρκετοί κάτοικοι της Μελίκης ρώτησαν να μάθουν τι είχε συμβεί με την περίπτωση της ταφής στην κοινότητά μας, σας παραθέτω τα παρακάτω στοιχεία.

Στα μέσα Ιουλίου 2016, η Π.Ε. Ημαθίας απέστειλε έγγραφο στον Δήμο Αλεξάνδρειας, με το οποίο “υποδεικνυόταν” ως κατάλληλο σημείο ταφής των εν λόγω ζώων,  αγροτεμάχιο που ανήκει στη Δημοτική Κοινότητα Μελίκης και βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου της Αγίας Τριάδας, που είναι το μοναδικό σημείο αναψυχής των κατοίκων μας. Χωρίς ουδέποτε να δοθεί έγκριση από τον Δήμο ή την Κοινότητά μας για την συγκεκριμένη πρόταση, το πρωί της 22 Ιουλίου 2016, προσήλθαν στην Κοινότητα Μελίκης, σκαπτικά οχήματα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκσκαφή, ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι κατάλληλο το έδαφος για την εκταφή των βοοειδών.

Έπειτα από έντονες αντιδράσεις και μόλις τα μηχανήματα αποχώρησαν άπρακτα,  το ίδιο απόγευμα, συγκάλεσα Έκτακτη Συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης και συντάχθηκε φάκελος, στον οποίο στοιχειοθετούταν η άρνησή μας να ταφούν τα άρρωστα ζώα στο συγκεκριμένο σημείο.

Αιτιολογήθηκε απόλυτα ότι το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο βρίσκεται εντός της ζώνης της Αρχαίας χώρας των Αιγών, η οποία περιοχή έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO τον Δεκέμβριο του 1996, ως περιοχή προστατευμένων Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Για τα πρακτικά, υποβλήθηκε απόσπασμα της εν λόγω απόφασης που πάρθηκε στην Merida του Μεξικό. Η ζώνη αυτή, εκτάσεως 65.000 στρεμμάτων, βρίσκεται υπό την ευθύνη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και υποδεικνύεται σε χάρτη, που επίσης υποβλήθηκε αλλά και που βρίσκεται τοποθετημένος σε πινακίδα εντός του οικισμού Μελίκης, δίπλα στον χείμαρρο Κρασοπούλη, τον αρχαίο Άσκορδο. Κατατέθηκε επίσης απόσπασμα κειμένου από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της ΙΖ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στο οποίο περιγράφονται τα όρια της εν λόγω περιοχής καθώς και έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, από την διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε/441 της 30 Μαΐου 2014 που επίσης αποδεικνύει τα προλεγόμενα. Να τονίσω επίσης πως σημαντική βοήθεια στην έρευνά μας, πρόσφερε και ο κύριος Γιώργης Μελίκης.

Ο Φάκελος που συντάχθηκε, στάλθηκε άμεσα στον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας ώστε να έχει στα χέρια του όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, που αποδείκνυαν το «λάθος» αυτής της απόφασης για την ταφή των ζώων στη Μελίκη.

Θέλω επίσης να προσθέσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα διαβάσαμε στα Μ.Μ.Ε.  άρθρο για την Οζώδη Δερματίτιδα, το οποίο τιτλοφορείται «Αποκατάσταση της αλήθειας για την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών από την Π.Ε. Ημαθίας». Και θα σταθώ στο τέλος του, κατατοπιστικού κατά τ’ άλλα κειμένου, στο οποίο αναφέρεται πως:

«Είναι γνωστό ότι κανένας δε θέλει την παραμικρή όχληση στα πόδια του. Την προτιμά στα πόδια του γείτονά του. Ακόμα και όταν η όχληση έχει – όπως εν προκειμένω – καθαρά ψυχολογικό υπόβαθρο, δεν τη θέλει, χωρίς να στηρίζει πουθενά την άρνησή του».

Δεν γνωρίζω λοιπόν αν αυτό το άρθρο περιλαμβάνει και την άρνηση της Μελίκης, αλλά όπως προανέφερα, η δική μας άρνηση στηρίχθηκε σε σοβαρότατα στοιχεία και όχι στην χώρα του «Πουθενά…» Απαντώντας επίσης στο 1ο σκέλος του επίμαχου κειμένου, θέλω να ξεκαθαρίσω πως σε καμία περίπτωση δεν προτιμήσαμε να πάει το πρόβλημα στα πόδια του γείτονά μας, που στην προκειμένη περίπτωση ήταν η κοινότητα της Κυψέλης και συμμεριζόμαστε απόλυτα τις αντιδράσεις και τους προβληματισμούς των κατοίκων της.

Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης, έχει την υποχρέωση να εκφράζει την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον περιοχών που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών της ορίων.

Παρακαλώ για την ενημέρωσή σας.

.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης

        Αλέξανδρος Ακριτίδης

.

 

 

Εργασίες καθαριότητας στο Μικρό Γυμναστήριο Μελίκης

DSCN1269 - Αντίγραφο DSCN1270 - Αντίγραφο DSCN1274 - Αντίγραφο DSCN1275 - Αντίγραφο

Έπειτα από αίτημα των Δημοτών που αθλούνται στο μικρό κλειστό Γυμναστήριο Μελίκης, σήμερα Σάββατο 6 Αυγούστου 2016, πραγματοποιήθηκε βιολογικός καθαρισμός της μοκέτας. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι επειδή υπάρχει στο πάτωμα ειδικό αντικραδασμικό υλικό, δεν πρέπει να πατάει κανείς επάνω με αθλητικά παπούτσια. Είμαστε βέβαιοι πως με μέριμνα των συλλόγων αλλά και τη δική μας συνδρομή θα διατηρείται πάντα ο χώρος στην επιθυμητή κατάσταση. Ευχαριστούμε την ΚΕΔΑ και τον Πρόεδρο Στέφανο Δελιόπουλο για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε αίτημα της κοινότητάς μας.

.

Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Μελίκης

Αλέξανδρος Ακριτίδης

.