ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ

water2

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ 

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, δεν διαπιστώθηκε κανένα απολύτως πρόβλημα με το νερό.

Για να δείτε τις αναλύσεις σε μορφή pdf πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

6625w-pesticides-DEYA ALEXANDRIAS

6626w-pesticides-DEYA ALEXANDRIAS

.

.

Ο Πρόεδρος

Της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης

Αλέξανδρος Ακριτίδης

.

Υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

IMG_6721

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τις 5 Αυγούστου 2015, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων, για το Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», η οποία θα γίνεται:

είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)

είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης που συστάθηκε στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στην οποία συμμετέχει και ο Δήμος Αλεξάνδρειας.

Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

Σημεία εξυπηρέτησης των δυνητικά ωφελούμενων για την υποβολή αίτησης, θα λειτουργούν 07:00-15:00, Δευτέρα-Παρασκευή, στο Δήμο Αλεξάνδρειας:

Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Αλεξάνδρεια 59300, υπεύθυνοι η κυρία Ζαρκάδα Ολυμπία (τηλ. 2333350150) και ο κύριος Σαμαράς Γεώργιος (τηλ. 2333350130), Τετάρτη και Παρασκευή 07:00-15:00.

Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών, Καβάσιλα 59100, υπεύθυνη η κυρία Διαμαντοπούλου Αποστολία (τηλ. 2331351816 – 2331351800), 07:00-15:00, Δευτέρα-Παρασκευή.

Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Μελίκης, Μελίκη 59031, υπεύθυνη η κυρία Παυλοπούλου Πηνελόπη (τηλ. 2331352200), 07:00-15:00, Δευτέρα-Παρασκευή.

Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Πλατέος, Πλατύ 59032, υπεύθυνη η κυρία Παπανικολούδη Εύα (τηλ. 2333350300), 07:00-15:00, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ταυτότητα (των ιδίων και των εξαρτημένων μελών της οικογένειάς τους), Ε1 και Ε9 του 2015 (οικονομικό έτος 2015), εκκαθαριστικό σημείωμα εισοδήματος οικονομικού έτους 2015, εκκαθαριστικό σημείωμα ΕΝΦΙΑ οικονομικού έτους 2014.

Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική δήλωση του 2015 δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα!

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Α. Εισοδηματικά κριτήρια

Το εισόδημα του ωφελούμενου, όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος(ως έτος αναφοράς ορίζεται το οικονομικό έτος 2015, λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή τις φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014)):

3.000€ ετησίως για μεμονωμένο άτομο.

4.500€ ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500€ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

Πραγματικό εισόδημα: νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του Ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:

α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης

β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,

γ. Το επίδομα αναδοχής.

δ. Το εξωϊδρυματικό επίδομα

ε. Προνοιακά επιδόματα

Β. Περιουσιακά κριτήρια

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα  και  κατά  15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να  μην  υπερβαίνει  για  το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

γ. Δεν  γίνονται  δεκτές αιτήσεις  ατόμων και  οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Εξαιρέσεις:

Δεν ωφελούνται των παροχών :

α. Άτομα,  τα  οποία  φιλοξενούνται  ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν.2716/1999.

γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.

δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι δωρεάν εξετάσεις για την οστεοπόρωση στη Μελίκη

DSC00455

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι δωρεάν εξετάσεις για την οστεοπόρωση στη Μελίκη αλλά και στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων παρείχε δωρεάν εξετάσεις Οστικής Πυκνότητας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας, με υπερηχογράφημα πτέρνας σε γυναίκες του Δήμου που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση. Το πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας υλοποιείται τα τελευταία 7 χρόνια με πρωτοβουλία του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και έχει σαν στόχο την έγκαιρη διάγνωση της νόσου της Οστεοπενίας ή Οστεοπόρωσης σε φαινομενικά υγιείς γυναίκες που ίσως διατρέχουν κίνδυνο αυτόματων καταγμάτων.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από νοσηλεύτριες του “Βοήθεια στο Σπίτι” του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Δήμου Αλεξάνδρειας, οι οποίες εκπαιδεύτηκαν από τεχνικό προσωπικό το ΕΔ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. πάνω στη χρήση του μηχανήματος Μέτρησης Οστικής Μάζας το οποίο διατίθεται από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο.

Με μήνυμά του ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Γκυρίνης Παναγιώτης ευχαρίστησε θερμά το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, τις Νοσηλεύτριες του προγράμματος »Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτυχία του προγράμματος.

Από τις 759 γυναίκες που εξετάστηκαν συνολικά σε όλο το Δήμο, οι 110 αφορούσαν μόνο τη Μελίκη και γι’ αυτό οφείλουμε να εκφράσουμε τις δημόσιες ευχαριστίες μας προς τη νοσηλεύτρια κυρία Παππά Όλγα που έφερε εις πέρας με επιτυχία ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διήμερο εξετάσεων.

.

.

Ο Πρόεδρος

Της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης

Αλέξανδρος Ακριτίδης

.

.