Εθνογραφικό Μουσείο Γιώργη Μελίκη

Εθνογραφικό Μουσείο Γιώργη Μελίκη – Κέντρο Ελληνικής Μάσκας